Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Huidige voorwaarden zijn slechts een schriftelijke bevestiging van wat werd overeengekomen bij het tot stand komen van het onderliggend akkoord. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen, met uitsluiting van alle andersluidende bedingen.

2. Offerte / aanbieding

Aanbiedingen en offertes worden gemaakt zonder enige verplichting vanwege Biometric Solutions bvba, en geschieden onder voorbehoud van vergetelheid, vergissing, omstandigheden waarvan (nadien) blijkt dat zij de plaatsing van de goederen bemoeilijken of beschikbaarheid op de markt.
De offertes blijven na ondertekening een maand geldig, behoudens indien anders vermeld. De vertegenwoordigers kunnen Biometric Solutions bvba niet verbinden. Biometric Solutions bvba zal slechts verbonden zijn na aanvaarding van de bestelling door haar afgevaardigde of diens gevolmachtigde.

3. Bestelling

§1 De Bestellingen worden als bindend voor de koper beschouwd. In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de klant, of indien de klant eender welke verbintenissen niet naleeft, zal de schade van Biometric Solutions bvba minimaal begroot worden op 30 % van de verschuldigde betaling, onverminderd het recht van Biometric Solutions bvba om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

§2 In geval van niet-naleving door Biometric Solutions bvba van haar verbintenissen, heeft de klant recht op een vergoeding volgens gemeen recht. Hij is eveneens gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De leveringstermijnen zijn louter indicatief en binden Biometric Solutions bvba niet. Vertragingen in de levering geven geen recht op schadevergoeding, noch geven deze aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst.

4. Prijs

§1 De overeengekomen prijzen zijn exclusief btw en andere kosten (onder andere transportkosten), die ten laste zijn van de klant.

§2 De meegedeelde prijzen van leveringen, werken en tarnsport zijn voor verhoging vatbaar, indien tussen de periode van bestelling en uitvoering van het order, de materialen, de grondstoffen, de lonen en andere bestanddelen die de prijzen kunnen beïnvloeden, een stijging ondergaan, voor zover deze invloed minstens gelijk is aan 5 % van de totale kosten van de betreffende rubriek. Deze stijging brengt een evenredige verhoging van de bepaalde prijs met zich mee, zelfs wanneer de overeenkomst reeds in uitvoering is. Meerwerken, zijnde werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan de uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord.

§3 Facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

§4 De betalingen gebeuren contant bij aflevering. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlsintresten van 1 % per begonnen maand. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 10 % en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, met een minimum van 75,00 EUR.
In de mate dat de klant de betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft Biometric Solutions bvba het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.
Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, opeisbaar zijn zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

5. Levering – zichtbare gebreken

§1 De aangegeven leverings- en /of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Een vertraging in de overeengekomen termijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Biometrics Solutions bvba verbindt zich ertoe de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, rekening houdend met de concrete omstandigheden.

§2 Alle goederen en hun plaatsing dienen bij levering en/of plaatsing onmiddellijk te worden gecontroleerd door de klant. Eventuele bevindingen dienen binnen de acht dagen aangetekend te worden meegedeeld, bij gebreke waaraan de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn, Biometrics Solutions bvba elke laattijdige klacht als niet-ontvankelijk mag beschouwen en partijen het er over eens zijn dat het geleverde materiaal en de plaatsing ervan geen zichtbaar gebrek hebben.

6. Verborgen gebreken – garanties

§1 De aansprakelijkheid van Biometrics Solutions bvba is, onder de voorwaarden zoals hierna bepaald, beperkt tot deze gebreken die bestaan op het ogenblik van de levering / plaatsing van de goederen. Behalve indien hierna uitdrukkelijk anders wordt bepaald, is de aansprakelijkheid van Biometrics Solutions bvba wegens verborgen gebreken beperkt tot een periode van twee jaren na de levering / plaatsing van de goederen.

§2 Klachten m.b.t. verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, per aangetekende brief door de klant aan Biometrics Solutions bvba te worden meegedeeld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek. Dergelijke vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van één jaar na het ontdekken ervan, met dien verstande dat deze termijn niet kan verstrijken voor het einde van de periode van twee jaren na de levering/plaatsing van de goederen. De schade is maximaal gelijk aan de kostprijs van het geleverde materiaal, eventueel vermeerderd met het arbeidsloon nodig voor de plaatsing. Geen andere gevolgschade (bij wijze van voorbeeld: verwondingen, schade aan eigendom, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden) van de klant of een derde komt in aanmerking voor vergoeding.

§3 Elke aansprakelijkheid van Biometrics Solutions bvba is uitgesloten, wanneer de schade zou worden veroorzaakt door de schuld of tussenkomst van de klant of enige derde. Biometrics Solutions bvba is ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit slijtage, een toepassing en / of gebruik van de geleverde / herstelde goederen, dat niet in overeenstemming is met de regels van de kunst of de gebruiks- / plaatsings- of onderhoudsvoorschriften.

7. Eigendomsvoorbehoud – overmacht

§1 De goederen blijven eigendom van Biometrics Solutions bvba tot de volledige betaling van de verschuldigde betalingen.

§2 Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren staat het Biometrics Solutions bvba vrij de overeenkomst te ontbinden. Dit gebeurt door eenvoudige kennisgeving hiervan aan de klant.

§3 Het risico, onder meer ten gevolge van vreemde oorzaak, toeval en overmacht, van de verkochte goederen gaat over op het ogenblik van de wilsovereenstemming over de voorwaarden van de koop/herstelling. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: iedere gebeurtenis waar Biometrics Solutions bvba geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot: stakingen, lock-out, onderbrekingen in het vervoer, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet-kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen, bevoorradingsmoeilijkheden, materiaalschaarste, of gebrek aan onmisbare producten voor fabricatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, fouten of vertragingen ten laste van leveranciers van Biometric Solutions bvba.

8. Pand

Teneinde betaling van de openstaande facturen te waarborgen verleent de klant aan Biometric Solutions bvba een pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen die voortvloeien uit de overeenkomsten die zijn gesloten en zullen worden gesloten met derden in het kader van de leveringen waarvoor betaling wordt gevorderd.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

§1 In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Limburg afdeling Hasselt bevoegd.

§2 Zowel de totstandkoming, het bestaan als de gevolgen van deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.